TBSP UJ
 
Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest organizacją studencką zarejestrowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim, zrzeszającą Koła Naukowe zarejestrowane na Wydziale Prawa i Administracji UJ. 
 
7 stycznia 2014 r. Walne Zebranie TBSP UJ na podstawie swoich uprawnień podjęło decyzję o przekształceniu Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa działającego dotąd w formie  Koła Naukowego w federację Kół - Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Radę Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Historia TBSP UJ:
TBSP UJ  to organizacja z ponad 160 letnia tradycją,powstała w 1851 r. z inicjatywy krakowskich studentów prawa, których celem było zorganizowanie i wyposażenie biblioteki prawniczej działającej w ramach struktur Uniwersytetu.
Cele i założenia organizacji od początku jej funkcjonowania były związane głównie z działalnością edukacyjną i biblioteczną.
Działalnosć TBSP, skoncentrowana na wspomnianych obszarach,stała się misją, która zainspirowała jej twórców do stwarzania możliwie najlepszych warunków do prowadzenia działalności naukowo-badawczej, czego wyrazem było między innymi stworzenie księgozbioru, którego rozmiary systematycznie się rozrastały. Koniec wieku XIX to największe lata świetności Towarzystwa, wówczas księgozbiór zawierał ponad 3000 pozycji, w tym także drogocenne staroduki pochodzące z XVI i XVII wieku.
 
Wydarzenia zapisane na kartach historii Rzeczypospolitej odcisnęły swe piętno również na losach organizacji.
W czasie I wojny światowej TBSP nie przerwało działalności,jednak jego siedziba została przeniesiona do Wiednia. Natomiast w okresie II wojny światowej Towarzystwo funkcjonowało 
w tajnych strukturach państwa polskiego, w tzw. Podziemiu.
Lata 1950-57 to jedyny okres, w którym TBSP zawiesiło działalność, ale nie przeszkodziło to w  zachowaniu ciągłości jego prac poprzez dalsze funkcjonowanie kół naukowych karnistów i historyków.
 
Świadczy to niewątpliwie o sile organizacji i wielkim zaangażowaniu jej członków, dzięki czemu przez cały okres swojego istnienia, Towarzystwo wnisoło istotny wkład w budowanie edukacji obywatelskiej. Analizując dzieje Towarszystwa nie można zapominać o wybitnych jednostkach, które kształtowały jego charakter i przyczyniły się do współtworzenia jego fenomenu. Kuratorami Towarszystwa byli Fryderyk Zoll senior, Edmund Krzymuski, Władysław Wolter, Konstanty Grzybowski, Stanisław Włodyka, Andrzej Zoll.
 
Niestety rok 1950 okazał się tragiczny w skutkach dla Biblioteki, kiedy to mocą komunistycznej ustawy,podjętej w ramach „unifikacji ruchu młodzieżowego",  jej zbiory zostały zarekwirowane, przekazane w ręce prywatne, a także przejęte przez inne biblioteki. Pomimo reaktywacji Towarzystwa w 1957 roku i podjęcia działań w celu odzyskania utraconego księgozbioru, nigdy nie udało się w całości przywrócić jego dawnego kształtu i odzyskać strat.
 
Obecnie Towarzystwo prowadzi działalność biblioteczną, wydawniczą i edukacyjną.
 
TBSP działa w celu:
1. wspierania działalności naukowej i dydaktycznej członków Kół zrzeszonych w TBSP, w szczególności poprzez:
a. prowadzenie badań naukowych w kraju i za granicą,
b. organizowanie konferencji naukowych,
c. czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych,
d. wydawanie recenzowanych publikacji,
e. panele dyskusyjne i wykłady,
f. warsztaty,
g. konkursy,
h. spotkania z ekspertami.
2. Rozwijania współpracy między studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi,
3. Rozwoju działalności studenckich i doktoranckich kół naukowych na WPiA,
4. Integracji studenckiego ruchu naukowego na WPiA UJ,
5. Podtrzymywania tradycji Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ
 
Organami TBSP są: Zarząd, Prezes, Sąd Koleżeński oraz Komisja Rewizyjna.