Widok zawartości stron Widok zawartości stron

             Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
TBSP UJ
 
Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest organizacją studencką zarejestrowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim, zrzeszającą Koła Naukowe zarejestrowane na Wydziale Prawa i Administracji UJ. 
 
7 stycznia 2014 r. Walne Zebranie TBSP UJ na podstawie swoich uprawnień podjęło decyzję o przekształceniu Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa działającego dotąd w formie  Koła Naukowego w federację Kół - Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Radę Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Historia TBSP UJ:
TBSP UJ  to organizacja z ponad 160 letnia tradycją,powstała w 1851 r. z inicjatywy krakowskich studentów prawa, których celem było zorganizowanie i wyposażenie biblioteki prawniczej działającej w ramach struktur Uniwersytetu.
Cele i założenia organizacji od początku jej funkcjonowania były związane głównie z działalnością edukacyjną i biblioteczną.
Działalnosć TBSP, skoncentrowana na wspomnianych obszarach,stała się misją, która zainspirowała jej twórców do stwarzania możliwie najlepszych warunków do prowadzenia działalności naukowo-badawczej, czego wyrazem było między innymi stworzenie księgozbioru, którego rozmiary systematycznie się rozrastały. Koniec wieku XIX to największe lata świetności Towarzystwa, wówczas księgozbiór zawierał ponad 3000 pozycji, w tym także drogocenne staroduki pochodzące z XVI i XVII wieku.
 
Wydarzenia zapisane na kartach historii Rzeczypospolitej odcisnęły swe piętno również na losach organizacji.
W czasie I wojny światowej TBSP nie przerwało działalności,jednak jego siedziba została przeniesiona do Wiednia. Natomiast w okresie II wojny światowej Towarzystwo funkcjonowało 
w tajnych strukturach państwa polskiego, w tzw. Podziemiu.
Lata 1950-57 to jedyny okres, w którym TBSP zawiesiło działalność, ale nie przeszkodziło to w  zachowaniu ciągłości jego prac poprzez dalsze funkcjonowanie kół naukowych karnistów i historyków.
 
Świadczy to niewątpliwie o sile organizacji i wielkim zaangażowaniu jej członków, dzięki czemu przez cały okres swojego istnienia, Towarzystwo wnisoło istotny wkład w budowanie edukacji obywatelskiej. Analizując dzieje Towarszystwa nie można zapominać o wybitnych jednostkach, które kształtowały jego charakter i przyczyniły się do współtworzenia jego fenomenu. Kuratorami Towarszystwa byli Fryderyk Zoll senior, Edmund Krzymuski, Władysław Wolter, Konstanty Grzybowski, Stanisław Włodyka, Andrzej Zoll.
 
Niestety rok 1950 okazał się tragiczny w skutkach dla Biblioteki, kiedy to mocą komunistycznej ustawy,podjętej w ramach „unifikacji ruchu młodzieżowego",  jej zbiory zostały zarekwirowane, przekazane w ręce prywatne, a także przejęte przez inne biblioteki. Pomimo reaktywacji Towarzystwa w 1957 roku i podjęcia działań w celu odzyskania utraconego księgozbioru, nigdy nie udało się w całości przywrócić jego dawnego kształtu i odzyskać strat.
 
Obecnie Towarzystwo prowadzi działalność biblioteczną, wydawniczą i edukacyjną.
 
TBSP działa w celu:
1. wspierania działalności naukowej i dydaktycznej członków Kół zrzeszonych w TBSP, w szczególności poprzez:
a. prowadzenie badań naukowych w kraju i za granicą,
b. organizowanie konferencji naukowych,
c. czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych,
d. wydawanie recenzowanych publikacji,
e. panele dyskusyjne i wykłady,
f. warsztaty,
g. konkursy,
h. spotkania z ekspertami.
2. Rozwijania współpracy między studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi,
3. Rozwoju działalności studenckich i doktoranckich kół naukowych na WPiA,
4. Integracji studenckiego ruchu naukowego na WPiA UJ,
5. Podtrzymywania tradycji Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ
 
Organami TBSP są: Zarząd, Prezes, Sąd Koleżeński oraz Komisja Rewizyjna.