Polsko – Niemieckie Seminarium Prawa Podatkowego

Polsko – Niemieckie Seminarium Prawa Podatkowego jest wydarzeniem organizowanym corocznie przez pracowników Katedry Prawa Finansowego oraz pracowników Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ruhry w Bochum, we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Podatkowego TBSP UJ. W Seminarium biorą udział studenci zainteresowani tematyką prawa podatkowego i pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ruhry w Bochum. Seminarium polega na przygotowywaniu oraz wygłaszaniu referatów przez studentów, a następnie na dyskusji na poruszone w nich tematy, związane z ogólną tematyką każdego seminarium. Dotychczasowe seminaria poświęcone były różnorodnej problematyce, zarówno z zakresu ogólnego, jak i szczególnego prawa podatkowego, a także postępowania podatkowego i sądownictwa administracyjnego. Seminarium zmierza do prezentowania problemów prawa podatkowego w ujęciu międzynarodowym, w związku z tym oficjalnym językiem seminarium i referatów jest język angielski, akceptowane są jednak również referaty w języku niemieckim.

Historia Polsko – Niemieckiego Seminarium Prawa Podatkowego

Polsko – Niemieckie Seminarium Prawa Podatkowego jest wydarzeniem naukowym o wieloletniej tradycji. Początki seminarium sięgają roku 1991. Jego inicjatorami byli ówcześni kierownicy Katedr – prof. dr Heinrich Wilhelm Kruse z Uniwersytetu Ruhry w Bochum oraz prof. dr hab. Apoloniusz Kostecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Samo seminarium było przejawem współpracy pomiędzy Katedrą Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrą Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ruhry w Bochum.
Po przemianach politycznych jakie nastąpiły w Europie w latach 1989 – 1991 możliwe stało się rozszerzenie współdziałania obydwu Katedr o wymianę studentów. Pierwsze wspólne seminaria (w roku 1991 oraz 1992) odbywały się w Niemczech. Pierwsza wizyta niemieckich studentów w Krakowie miała natomiast miejsce w roku 1993. Przez kilka lat w seminarium uczestniczyli również studenci chorwaccy z Uniwersytetu w Zagrzebiu. Obecnie opiekunami naukowymi Seminarium są, ze strony polskiej dr hab. Adam Nita prof. UJ., ze strony niemieckiej Prof. Dr. Roman Seer.

W ostatnich latach akademickich Seminarium zostało zorganizowane w Niemczech, na Uniwersytecie Ruhry w Bochum oraz w Fachhochschule für Finanzen w Nordkirchen  (w dniach 24 – 28 czerwca 2013 r.), a następnie w Polsce, na Zamku w Przegorzałach (w dniach 20 – 21 maja 2014 r.).